Turizm Yatırım Teşvik Destekleri

TURİZM YATIRIMI BELGESİ

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm Yatırımı Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine yatırım aşamasında verilen belgeyi ifade eder.

TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ

Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm İşletmesi Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine işletme aşamasında verilen belgeyi ifade eder.

Turizm Yatırımı Belgeli tesislerin yatırımlarını tamamlamalarını ve işletmeye açılmalarını müteakip başvurmaları halinde denetim programına alınıp talepleri uygun görülenlere Turizm İşletmesi Belgesinin düzenlenmesidir.

Teknik Yardım Desteği

Mahalli İdareler’den (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Mahalli İdare Birlikleri) ve Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarından doğrudan veya İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri kanalı ile gelen çevre düzenlemesi ve altyapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde yardım yapılabilmektedir.
 

 • Katı atık bertaraf tesisi,
 • Atıksu arıtma tesisi-sistemleri,
 • Kanalizasyon- kolektör hattı veya şebekesi,
 • İçmesuyu tesis ve sistemleri,
 • Trafo ve aydınlatma sistemleri,
 • Kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları,
 • WC ve fosseptik,
 • Çevre, meydan, park ve yol düzenlemeleri gibi altyapı uygulamaları.


Kültür Yatırımları Desteği

Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlanacak veya başlanılan, ancak mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılamayan veya bitirilemeyen kültür yatırımlarının gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunulmasını sağlamaktı

Turizm Teşvikleri

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Sağlanan Destekler

 • Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı Amacıyla Yapılan Tahsisler
 • Orman Fonuna Katkının Taksitlendirilmesi
 • Elektrik, Havagazı ve Su Ücretleri
 • Haberleşme Kolaylıkları
 • Yabancı Personel ve Sanatkâr Çalıştırılması
 • Alkollü İçki Satışı
 • Deniz Turizminde Sağlanan Hak ve Kolaylıklar
 • Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Destekleri

  Turizm Sektörü Acil Eylem Planı Destekleri ve Turizm Sektörüne Yönelik İstihdam Destekleri
  Turizm İşletme Belgeli Tesislere Sağlanan Diğer Avantajlar
 • Emlak Vergisi Muafiyeti
 • Bina İnşaat Harcı İstisnası
 • Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim, Harç İstisnası
 • TAPDK Mevzuatı Uyarınca Sağlanan Haklar
 • Bakanlıktan Belgeli Deniz Turizmi Tesislerine Sağlanan Hak ve Kolaylıklar

  Uçak Turizm Desteği
  Kruvaziyer Turizm Desteği