KOSGEB, KOBİ Gelişim (KOBİGEL) Destek Programı

KOSGEB, KOBİ Gelişim (KOBİGEL) Destek Programı kapsamında 2019 yılı birinci dönem çağrılarını ilan etmiştir. Aşağıdaki belirtilen çağrı ile İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmaları ve bu sayede üretim hızlarını, etkinliklerini ve verimliliklerini iyileştirmeleri amaçlanmaktadır. Başvurusu yapılan proje kapsamında edinilecek teknolojilerin yerli firmalardan karşılanması halinde değerlendirmelerde daha yüksek puan getirecektir.

Son başvuru tarihi: 2 Mayıs 2019, PerşembeKimler Başvurabilir?

 

Aşağıdaki koşulları sağlayan KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı KOBİ ölçeğindeki işletmeler (Başvuru aşamasında 2017 KOBİ Beyannamesi yeterli olmakla birlikte, ilerleyen süreçte işlemlerin sürdürülebilmesi için en geç 1 Mayıs 2019’a kadar 2018 KOBİ Beyannamesinin KOBİ Bilgi Sisteminden doldurulması gerekmektedir.)
 

 • NACE REV 2 sınıflamasına göre İmalat Sanayi Sektörlerinde faaliyet gösteriyor olmak (İmalat Sanayi İşletmelerinin faaliyet konusu ile ilgili tereddüt hasıl olduğunda, ilgili KOSGEB Uygulama Birimi işletmenin Sanayi Sicil Belgesini kontrol eder.)
 • 2018 yılında bilanço esasına göre defter tutmuş olmak
 • 2018 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500 bin TL olmak (Not: 2019 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda işletmenin 2018 yılındaki net satış hasılatını beyan edebilecektir. 2018 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda nevi değişikliği öncesi ve sonrasına ait konsolide verilerini beyan edebilecektir.)

 

Uygun Proje Konuları

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, aşağıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek/uygulamak/uyarlamak için proje sunabilecektir.
İmalat Sanayi Sektörüyle ilişkili Dijital Teknolojiler
Dijital Teknoloji Alanı Açıklama
Proje Teklif Çağrısına özel olarak Proje Başvuru Formunun 2.9 Numaralı “Çağrıya Özel Hususlar” Bölümünde Yer Verilmesi Gereken İlave Bilgiler*
Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı Büyük veri, işlenmesi için yenilikçi çözümler gerektiren yüksek hacimli, yüksek hızda ve yüksek değişkenlikteki veridir. Kullanılacak veri türlerine örnek olarak; sensörlerden gelen bilgiler, üretim parametreleri, fire ölçümleri, kalite kontrol ölçümleri, tedarik ve satış işlem kayıtları, müşteri geri bildirim kayıtları, internet istatistikleri, sosyal medya yayınları gibi büyük sayıda bilgiden oluşan veriler gösterilebilir.
Bu uygun proje konusunu içeren projeler; büyük verinin analitik yöntem ve araçlar kullanılarak tamamen veya kısmen otonom bir şekilde analiz edilmesi ile İmalat Sanayi Sektörü işletmesinin ÜRETİM, PLANLAMA, STOK TAKİP, TEDARİK, PAZARLAMA, YÖNETİM VE KARAR DESTEK, LOJİSTİK, ENERJİ KULLANIMI iş süreçlerinden EN AZ BİRİNİ iyileştirecek veya ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olmalıdır. Projenin, Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi suretiyle; imalat sanayi sektörü işletmesinin ÜRETİM, PLANLAMA, STOK TAKİP, TEDARİK, PAZARLAMA, YÖNETİM VE KARAR DESTEK, LOJİSTİK, ENERJİ KULLANIMI iş süreçlerinden EN AZ BİRİNİ iyileştirecek veya ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olması:

 • Verilerin işlenerek kullanılır hale getirilmesiyle ilgili yöntemlerin teknik olarak açıklanması
 • Kullanılacak verilerin ve işleme yöntemlerinin, ilişkili iş süreçlerinde iyileştirme sağlama açısından etkililiği
 • Proje konusu ürünün; dijital teknolojilerle entegre olma kabiliyetleri


Ayrıca varsa;

 • Proje kapsamında edinilecek teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma durumu
 • Donanım yatırımlarını bulut teknolojiler kullanarak düşürme kabiliyetleri
 • Mobil platformlardan veri ve raporlara erişim kabiliyetleri
 • Kullanılacak/geliştirilmiş açık kaynak kodlu yazılımlar/ürünlerin projede kullanımına ilişkin detay açıklamalar
 • Projeyle işletmeye adapte edilecek/uygulanacak/uyarlanacak teknolojinin, hizmet sağlayıcının kamu kurumlarının Ar-Ge desteği ile başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde sonuçlandırılmış ya da Ar-Ge Merkezi proje çıktısı olan bir ürün/yazılımıyla ilgili olması durumunda, proje ve işletmedeki uygulaması hakkında bilgi verilmesi

İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti Nesnelerin İnterneti uygulamaları; internet/intranet/kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı fiziksel nesneler (makineler, robotlar, araçlar, sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına ve bulut sistemlerine veri transferi altyapısı oluşturularak imalat - imalat tesis yönetimi–lojistik–kalite kontrolde dijitalleşme düzeyini arttıran sistemlerdir. Sunucular üzerindeki yazılım çözümleri ile güncel ve geçmiş veriler değerlendirilerek, nesnelere ilişkin eylemler hayata geçirilmektedir. Bu eylemler bazı durumlarda ilgili kullanıcıların bilgilendirilmesi veya ikazı şeklinde gerçekleşirken, başka durumlarda ise üretim sistemlerinde motor hareketi, anahtarlama, çevresel koşulların değişmesi gibi fiziksel değişikliklerle sonuçlanabilmektedir.
Bu uygun proje konusunu içeren projeler; Nesnelerin İnterneti uygulamaları kullanılmak suretiyle, İmalat Sanayi Sektörü işletmesinin  ÜRETİM PROSESLERİNİN İZLENMESİ VE KONTROLÜ, STOK KALİTE KONTROL, LOJİSTİK, ENERJİ KULLANIMI iş süreçlerinden EN AZ BİRİNİ iyileştirecek veya ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olmalıdır. Projenin, Nesnelerin İnterneti Uygulamaları kullanılmak suretiyle; İmalat Sanayi Sektörü işletmesinin ÜRETİM PROSESLERİNİN İZLENMESİ VE KONTROLÜ, STOK KONTROLÜ, KALİTE KONTROL, LOJİSTİK, ENERJİ KULLANIMI iş süreçlerinden EN AZ BİRİNİ iyileştirecek veya ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olması:

 • Transfer edilecek verilerle ilgili elektronik ve yazılımsal altyapının çalışma şeklinin açıklanıyor olması
 • Transfer edilecek verilerin ve sistemin verileri değerlendirerek göstereceği tepkilerin ilişkili iş süreçlerinde iyileştirme (verimlilik, maliyet, hız, kaynak optimizasyonu vb.) sağlama açısından etkililiği
 • Varsa sistemin farklı firmaların mamulü olan fiziksel nesnelerin iletişimini sağlayabilme kabiliyetleri
 • Proje konusu ürünün; dijital teknolojilerle entegre olma kabiliyetleri


Ayrıca varsa:

 • Proje kapsamında edinilecek teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma durumu
 • Donanım yatırımlarını bulut teknolojiler kullanarak düşürme kabiliyetleri
 • Mobil platformlardan veri ve raporlara erişim kabiliyetleri
 • Kullanılacak/geliştirilmiş açık kaynak kodlu yazılımlar/ürünlerin projede kullanımına ilişkin detay açıklamalar
 • Projeyle işletmeye adapte edilecek / uygulanacak/ uyarlanacak teknolojinin, hizmet sağlayıcının kamu kurumlarının Ar-Ge desteği ile başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde sonuçlandırılmış ya da Ar-Ge Merkezi proje çıktısı olan bir ürün/yazılımıyla ilgili olması durumunda, proje ve işletmedeki uygulaması hakkında bilgi verilmesi

İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri Otonom robotlar, canlıların işlev ve yaşam biçimlerini taklit eden, programlanabilir yetenek ve zekâya sahip, gelişmiş ve çok disiplinli öğeler içeren makinelerdir. Otomatik iş yapma özelliği olan robotlardan farkları; çevresini algılayan, algılamaları ile bir plan üreten ve bunlara uygun davranan yapay zekâya sahip robotik sistemler olmalarıdır (algılar > düşünür > harekete geçer). Otonom robotlar, üzerlerindeki yazılım sayesinde ses, ışık, görüntü, sıcaklık gibi faktörlere tepki verebilir. Endüstride otonom robotlara örnek olarak; kaynak robotları, boyama robotları, paletleme robotları vb. verilebilir.
Bu uygun proje konusunu içeren projeler; otonom robot teknolojileri kullanılmak suretiyle İmalat Sanayi Sektörü işletmesinin 

Destek Tutarı ve Oranı Üst Limitleri

Gösterge Bütçe: 150 milyon TL

Destek tutarı üst limiti:

 • Toplam: 1 milyon TL (KDV gideri destek kapsamında değildir.)
 • Geri ödemesiz (hibe): 300 bin TL
 • Geri ödemeli: 700 bin TL (Geri Ödemeli Destekler için, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet mektubu ibraz edilmek zorundadır. Geri ödemeler, proje bitişinden 6 ay sonra Başlamak üzere üçer aylık dönemde sekiz eşit taksitte yapılır, faiz veya komisyon alınmaz.)

Destekleme oranı: %60
İlave destekleme oranı:

 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilen kalemlerde destek oranlarına %15 ilave edilir.
 • Açık kaynak kullanımını beyan eden başvuru olması ve KOSGEB tarafından uygun bulunması durumunda destek oranlarına %15 ilave edilir. (KOSGEB Başkanlık’tan şifahen alınan bilgiye göre bu hususla ilgili Uygulama Esaslarında güncelleme yapılacak. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için KOSGEB Uygulama Birimleri ve Başkanlık ile görüşülmesi tavsiye edilmektedir.)
 • Toplam ilave destekleme oranı % 15 ile sınırlıdır.


Erken Ödeme:

 • Proje gider tutarının azami %30’una kadar erken ödeme alınması imkanı bulunmaktadır.
 • Projeyle işletmeye adapte edilecek / uygulanacak/ uyarlanacak teknolojinin, hizmet sağlayıcının kamu desteği ile başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ya da Ar-Ge Merkezi projesi çıktısı olan bir ürün /yazılımıyla ilgili olması durumunda veya Açık Kaynak kullanımını öngören başvur


Proje Süresi

Azami 18 ay

 • Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.

Asgari 6 ay

Etiketler

kosgeb kobi