MARKA 2019 Yılı Teknik Destek Programı

2019 Yılı Teknik Destek Programı

Programın Amacı ve Öncelikleri

Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır.Bu amaçtan hareketle, bölgemizin kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere Bölge Planımızla uyumlu, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedeflerimizi ortaya koymak üzere Ajansımızca, orta vadeli alt program, proje ve faaliyetlerimizi içeren Sonuç Odaklı Programlar (SOP) tasarlanmıştır. Bu kapsamda, 2019 yılında çalışmaları sürecek olan Sonuç Odaklı Programlar aşağıdaki gibidir:

 • Akıllı İhtisaslaşma Sonuç Odaklı Programı ve Kümelenme Yönetimlerinde Mükemmeliyet
 • İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı
 • Turizm Sonuç Odaklı Programı

Teknik Destek Programı’nın öncelikleri, Ajansımızın orta vadeli kalkınma gündemini ortaya koyan SOP’ların hedefleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

Öncelik 1
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Çalışma Programı içerisinde belirtilen öncelikler arasında bulunan:

 • Bölgede ürün bazında üretim yapısı, üretime geçilebilecek ürünlerin tespiti ve bu ürünlerin yeni hedef pazarlara açılmasına yönelik çalışmalar,
 • Bölgede inovasyon ekosisteminin oluşturulması, inovasyon yönetimi becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar,

kapsamında özel sektörün niteliğinin geliştirilmesine yönelik, güçlü bir ihtiyaç analizi yapılmış, asgari 10 işletmeyi kapsayan danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

Öncelik 2
2019 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan Sonuç Odaklı Programların genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak şekilde, kurumsal kapasiteyi güçlendirecek, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

Öncelik 3
Sonuç Odaklı Programlar dışında kalan konularda;

 • Ulusal, bölgesel ve yerel plan/programlar ile uyumlu, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek alanlarda kurumsal kapasitenin artırılması, program ve proje hazırlanması,
 • Bölgemizde dezavantajlı gruba giren kadın, çocuk ve genç nüfusun ihtiyaç ve taleplerine uygun yenilikçi hizmetlerin/çözümlerin geliştirilmesi, amaçlarına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

 

ÖNEMLİ NOT: Yapılacak teknik destek başvuruları kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin yukarıda belirtilen önceliklerden sadece 1 tanesi ile eşleştirilmesi, eşleştirilen önceliğin başvuru formunda açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Proje Başına Sağlanacak Destek Tutarı
Program kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmeyecektir. Teknik destek, Ajans uzmanlarınca veya hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesi halinde Ajansa toplam maliyeti, belirlenen öncelikler bazında (KDV dâhil tutar olarak) aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

BÜTÇE ÖNCELİK 1 ÖNCELİK 2 ÖNCELİK 3
Faaliyet Bütçesi (Kdv Dahil) 90.000 TL 20.000 TL 15.000 TL
Öncelik Bütçesi (Kdv Dahil) 850.000 TL 250.000 TL 

 

Uygulama Süresi : Azami proje uygulama süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 (üç) aydır.

Kimler Başvurabilir? : Teknik Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

ÖNCELİK 1 ÖNCELİK 2 - 3
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,

 

 • Ticaret ve Sanayi Odaları

 

 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Yerel Yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
 • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoparklar,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Endüstri Bölgeleri,
 • İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM),
 • Birlik ve Kooperatifler ile
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.
Program döneminde yalnızca 1 (bir) kez destek alabilir. Farklı dönemlerde olmak şartıyla toplamda en fazla 2 (iki) kez destek alabilir.
Teknik Destek Programı’na yapacağınız başvurunuzu hazırlamadan önce uygun başvuru sahibi olup olmadığınızı kontrol ediniz. Uygun başvuru sahiplerine ilişkin ayrıntılı tablo EK-D’de yer almaktadır.

Bu programa gerçek kişiler ve kar amacı güden tüzel kişiler (yukarıda sayılanlar hariç olmak üzere) başvuru sahibi veya ortağı olarak başvuruda bulunamazlar.

Hangi Konularda Teknik Destek Sağlanabilir?

 • Danışmanlık sağlama,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Eğitim verme.

ÖNEMLİ NOT: Öncelik 1 kapsamında yapılacak başvurularda danışmanlık faaliyetinin asgari 10 işletmeyi kapsaması zorunludur.
Aşağıdaki eğitim başlıkları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında yer aldığı için Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeyecektir.

 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi,
 • Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Eğitim Faaliyetleri,
 • Dış Ticaret Eğitimleri,
 • Stratejik Planlama Eğitimleri,
 • İhale ve Satın Alma Mevzuatı Eğitimleri,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi,
 • E-Devlet Hizmetleri Seminerleri,
 • Çevre Mevzuatı ve Enerji Destekleri Eğitimleri,
 • İletişim, Motivasyon, Bireysel Koçluk Eğitimi,
 • Cihaz Kullanımı İle İlgili Eğitimler,
 • İşletim Sistemleri ve Ofis Programları Eğitimleri (Windows, Word, Excel, PowerPoint vb.)
 • STEM (STEAM) Eğitimleri,
 • Robotik, Kodlama ve Arduino Eğitimleri.

Etiketler

marka destek doğumarmarakalkınmaajansı teknikdestek duyurular proje eğitim finans