Tasarım Merkezi Kurulumu

Özel Sektör Tasarım Merkezleri; Tasarım, teknoloji ve insan kaynaklarına yapılan yatırımların, teknolojik gelişmişlik, yüksek rekabet gücü ve yüksek refah seviyesi olarak geri döndüğü anlayışıyla hazırlanan 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulmakta ve faaliyet göstermektedir.

 

VERGİ İNDİRİMİ

Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların % 100 ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.

SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ

Tasarım personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 

GELİR VERİGİSİ STOPAJI DESTEĞİ

Tasarım ve destek personelleri için gelir vergisi stopajı teşviği sağlanır.

DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

Tasarım merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI

Kanun kapsamında yürütülen tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

 Tasarım Merkezinde tasarımcı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeline sahip olunması,

 Tasarım Merkezinde tasarım projelerinin bulunması,

 Tasarım ve destek personelinin Tasarım Merkezinde çağıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması,

 Tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,

 Tasarım Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması,

TASARIM PROJESİ

Tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve tasarımcı tarafından yürütülen projedir.

TASARIM FAALİYETLERİ

Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini attırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü kapsar.